بایگانی برچسب ها: اثرات خشونت کلامی

خشونت کلامی از کجا نشأت میگیرد؟

خشونت کلامی از کجا نشأت  میگیرد؟

کافی است که در یکی از خیابان های تهران- خلوت و شلوغش فرقی نمی کند- یک لحظه کلاج ماشین زیر پایت سُر بخورد و چند ثانیه ای دیرتر دنده را عوض کنی تا ماشین پشت سری که راننده اش تمام زندگی اش به همین چند ثانیه بند است و عجله دارد که یک دقیقه زودتر برسد به مقصد و اتم بشکافد! کلی نقل و نبات مرغوب و دسته اول نثارت کند! خشونت کلامی از کجا نشأت میگیرد؟ یا کافی است یک چهره سرشناس در فضای مجازی یک کلمه اینورتر یا آن ورتر از خوشایند بعضی ها حرف ...

ادامه مطلب