بایگانی برچسب ها: ازسرگیری اعدام

کودتاچیان اعدام خواهند شد.این وعده ی اردغان است.

کودتاچیان اعدام خواهند شد.این وعده ی اردغان است.

اردغان رئیس جمهور ترکیه تاخیر در از سر گیری مجازات اعدام کودتاچیان را جایز نمی داند. کودتاچیان اعدام خواهند شد.این وعده ی اردغان است. اردغان در بیاناتش در مقابل تجمع گران درب منزلش گفت:هنوز عملیات برای دستگیری کودتاچیان پایان نیافته و همچنان ادامه دارد.او همچنین به درخواست از سرگیری مجازات نیزجواب مثبت داد. وی افزود:دولت درخواست مردم را نادیده نخواهد گرفت. کودتاچیان اعدام خواهند شد.این وعده ی اردغان است. وی در ادامه ی بیاناتش خطاب ب...

ادامه مطلب