بایگانی برچسب ها: اعتیاد به مواد مخدر

انواع اعتیاد/ اعتیاد به مواد مخدر/ اعتیاد به مواد

انواع اعتیاد/ اعتیاد به مواد مخدر/ اعتیاد به مواد

در اعتیاد به الکل و مواد مخدر و روابط مخدر ظاهرا میخواهیم بر دردها و اضطرابات خود غلبه کنیم و میخواهیم از احساس ناتوانمندی و رنج و ناراحتی خود فرار کنیم ولی این دردها و اضطرابات از بین نمیروند بلکه از آگاهی ما فاصله گرفته و از جای دیگری با شدت بیشتری سر بیرون می آورند لذا مجبور میشویم برای محصور کردن آگاهی بر میزان مصرف این مواد بیفزاییم. برای معتاد آگاهی در حد دشمن است.وقتی من میدانم الکل برایم مضر است و با این حال آن را مصرف میکنم...

ادامه مطلب