بایگانی برچسب ها: تزیین

آموزش اکلیلی کردن پاشنه کفش

آموزش اکلیلی کردن پاشنه کفش

کفش پاشنه بلند | کفش تابستانه | مجلسی | تزیین | آموزش | هنر در خانه آموزش اکلیلی کردن پاشنه کفش عبارات مهم : کفش پاشنه بلند – کفش تابستانه آموزش گام به گام اکلیلی کردن پاشنه کفش مجلسی پاشنه بلند آموزش اکلیلی کردن پاشنه کفش آموزش تزیین کفش تابستانه کفش پاشنه بلند | کفش تابستانه | مجلسی | تزیین | آموزش | هنر در خانه تزیین کفش های ساده مراحل تزیین کفش با اکلیل آموزش اکلیلی کردن پاشنه کفش آم...

ادامه مطلب

تزیینات تازه یخچال عروس

تزیینات تازه یخچال عروس

جدیدترین | تزیینات | جهیزیه | ترشیجات | یخچال | تزیین | تزئینات عقد و عروسی تزیینات تازه یخچال عروس عبارات مهم : جدیدترین – تزیینات نمونه هایی از بروزترین تزیینات یخچال جهیزیه عروس زن ها تزیینات تازه یخچال عروس تزیین ترشیجات یخچال عروس جدیدترین | تزیینات | جهیزیه | ترشیجات | یخچال | تزیین | تزئینات عقد و عروسی تصاویر تزیینات یخچال عروس جدیدترین تزیینات یخچال عروس تزیینات تازه یخچال...

ادامه مطلب

عکس های تزیین آلبالو پلو

عکس های تزیین آلبالو پلو

جدیدترین | تزیینات | آلبالو | تزیین | هنر در خانه عکس های تزیین آلبالو پلو عبارات مهم : جدیدترین – تزیینات نمونه هایی قشنگ از تزیینات آلبالو پلو عکس های تزیین آلبالو پلو جدیدترین تزیینات آلبالو پلو جدیدترین | تزیینات | آلبالو | تزیین | هنر در خانه تزیینات تازه آلبالو پلو تزیین آلبالو پلو با گوشت عکس های تزیین آلبالو پلو گردآوری : بخش اسرارخانه داری بیتوته واژه های کلیدی: جد...

ادامه مطلب

تزیینات شیک ماشین عروس

تزیینات شیک ماشین عروس

تزیینات | ماشین | تزیین | تزئینات عقد و عروسی تزیینات شیک ماشین عروس عبارات مهم : تزیینات – ماشین نمونه هایی از شیک ترین مدل تزیینات ماشین عروس تزیینات شیک ماشین عروس تزیین ماشین عروس تزیینات | ماشین | تزیین | تزئینات عقد و عروسی شیک ترین مدل های ماشین عروس تزیین ماشین عروس تزیینات شیک ماشین عروس مدل ماشین عروس تزیینات | ماشین | تزیین | تزئینات عقد و عروسی تزیین ماشین عروس...

ادامه مطلب

تزیین جای حلقه های ازدواج

تزیین جای حلقه های ازدواج

تزیینات | استفاده | ازدواج | صندلی | تزیین | تزئینات عقد و عروسی تزیین جای حلقه های ازدواج عبارات مهم : تزیینات – استفاده تزیین حلقه ازدواج یکی از تزیینات مخصوص مراسم ازدواج است که مدل های بسیاری دارد. این بار جهت تزیین حلقه ازدواج تان از این کوسن های قشنگ استفاده کنید. تزیین جای حلقه های ازدواج تزیین جای حلقه با گل و روبان تزیینات | استفاده | ازدواج | صندلی | تزیین | تزئینات عقد...

ادامه مطلب

عکس+ طرز تهیه چیز کیک انار ، مخصوص شب یلدا و ولنتاین

عکس+ طرز تهیه چیز کیک انار ، مخصوص شب یلدا و ولنتاین

چیز کیک انار دسری پاییزی با ظاهری قشنگ و خوشرنگه که جهت شب یلدا و همینطور مهمانی ولنتاین مناسبه. پایه چیز کیک می تونه بیسکویت یا کیک باشه . چیزکیکاناردسریپاییزیباظاهریقشنگوخوشرنگهکهجهتشبیلداوهمینطورمهمانیولنتاینمناسبه.پایهچیزکیکمیتونهبیسکویتیاکیکباشه. موادموردنیازجهتپایهچیزکیک آردیهپیمونه شیرنصفپیمونه روغنمایعیکچهارمپیمونه شکرنصفپیمونه تخممرغدوعددکوچیک بکینگپودریهقاشقمرباخوری وانیلکمی طرزتهیهپایهچیزکیکانار  شیر، شکر و روغنراکمیمی زنیمتاشکرحلبشه. بعدتخممرغهارودونهدونهوهردونهرودودقیقهباوانیل میزنیم. وقتیهردوتخممرغروزدیممایعتقریبا”بایدسفیدبشه,بعدموادخشکمشمولبرآردوبکینگپودرالکشدهاسترومیریزیمومخلوطمیکنیم,,(اگهکیکشکلاتیبخواییم,کهقهوهاییرنگباشه,یهقاشقآردروکممیکنیم,جاشکاکائومیریزیم.) درهمونقالبکمربندیکهقرارهچیزکیکدرستکنیم,,کیکرودرستمیکنیم,,بعدکیکمیرهتوفر,بیستدقیقهشدچککنید,بعدپختنوخنکشدنکیک,کیکروازقالبدرمیاریم,قالبروتمیزمیشوریموخشکمیکنیم,ومراحلچیزکیکروادامهمیدیمپایهچیزکیکانارمیتوتههمازبیسکویتباشههمازکیکاسفنجیوهرنوعکیکدیگهاییکهبلدیدواحساسمیکنیدپوکهوعالیه,حتیازپودرکیکهایآمادههممیتونیدجهتتهیهکیکاستفادهکنید. پایهبیسکویتی یهبستهبسکویتپتیبور یهبستهکره۵۰گرمی دوقاشقعسل کرهروگرممیکنیم,تاآبشه,بیسکویتنرموپودرشدهاستروباکرهوعسلمخلوطمیکنیم,,نیازنیستخیلیچنگبزنیدکفقالبکمربندیخوبپهنمیکنیم,,باتهیهلیوانفیکسشمیکنیدکفقالب,خانماییکهمسئلهدرآوردنچیزکیکبعدآمادهشدندارندکفقالبنایلونبندازن,یکمنایلوناضافیازاطرافقالببزنهبیرونتاموقعدرآوردنراحتباشه,هنگامیکهموادروخوبپهنکردن,بزارنیخچالنیمساعتبگذرهتابیسکویتوکرهفیکسشن, موادپنیریچیزکیک تواینفاصله,یهژلهآلوراروتویهلیوانسرخالیآبجوشحلکنند(اگهموادپنیرتویتوننمیخواییدسفیدباشههررنگژلهبگیریدپنیرتونمهمونرنگیمیشود)روبخارآببنماریکنندتاخوبحلشه. یهبستهپنیرماسکارپونه,یهپاکتخامهصبحونه,نوکقاشقچایخوریوانیلوسهچهارمپیمونهپودرقندروباهمبزنیدهنگامیکهخوبمخلوطشدنژلهحلشدهاستروکهازحرارتافتادوولرمبودبهمواداضافهمیکنیم,,خیلیداغباشهموادپنیریروحلمیکنه,خیلیهمسردباشهبریدهبریدهمیشودوبهموادانسجامنمیده,موادمخلوطشدهاستروتوقالبروبسکویتمیدیموروشوصافمیکنیم,میزاریمیخچال,یهسهچهارساعتبگذره ژلهرویچیزکیک  بعدیهژلهاناروطبقدستورروجعبهحلمیکنیم,,بعدکهآمادهوولرمشدروموادپنیریمیدیمودونههایاناروروشمیپاشیم,میزاریمیهروزتویخچالبمونه,بعدآرومکمربنددورقالبروبازمیکنیم,وچیزکیکروبهظرفدیگهانتقالمیدیم,اززیریهچاقوینوکتیزمیندازیمیهطرفچیزکیککهآزادشدازکفقالببایهکفگیرپهنآرومبلندمیکنیم,وکفدستمونومیبریمزیرچیزکیک,بلندمیکنیم,وتوظرفمیزاریم. آموزشودستورپختکیکانارمخصوصشبیلدا اگرمیخواهیددراینشبیکآشپزیمتفاوتارائهدهیدحتماًایندستوررابهدقتبخوانید. موادموردنیازجهتکیکاسفنجی:تخممرغ    ۶عددآرد    ۱۵۰گرمشکر    ۱۵۰گرموانیل    نصفقچبکینگپودر   یکقچموادموردنیازجهتخامهفرمگرفته:خامهشانتی    یکلیواناسانستوتفرنگی    چندقطرهرنگصورتیژلهای    دوقطره موادموردنیازجهتشهد:شکر    یکپیمانهآب    نصفپیمانهپوستپرتقال    دوتکه جهتتزیین:یکعددمربایپرتقالدرستهبرگنعنایاپرتقالمنجوقخوراکیاناردانهکردهسرخروشتهیهکیکانارمخصوصشبیلدا: ابتدازردهوسفیدههایتخممرغهاراجداکردهوسفیدههایرابادورهمزنبالامیزنیمتاپفکند.سپسشکرووانیلراکمکمرویسفیدهمیپاشیموهمزنهمکارمیکندتافرمبگیرد.زردههاراداخلسفیدهریختهومجددهممیزنیمتامخلوطشوند .اکنونهمزنراخاموشکردهوسپسمخلوطآردوبکینگپودرراکهقبلامخلوطوالککردهایمدر۲نوبترویموادمیریزیم.حالابالیسکموادرازیرورومیکنیم.کفقالب۳۰سانتیراکاغذروغنیمیاندازیمومایهراداخلآنریختهودرفرازپیشداغشدهاستمیگذاریمتامدتحدود۶۰دقیقهدرفر۱۷۰درجهمیپزیم. یکپیمانهشکرونصفپیمانهآبباکمیپوستپرتقالرامیجوشانیمتاغلیظومعطرشود.میتوایندازاسانسبهجایپوستپرتقالاستفادهکنید.کیککهخنکشددونصفکردهومیانآنراشهدمیریزیموبابرسمیمالیم. خامهراباهمزنبههمراهاسانسورنگخوراکیمیزنیم.پفکهکردکنارمیگذاریم.سپسوسطکیکراباخامهمیپوشانیم.انارهایسرخدانهشدهاستراهمراهبامنجوقهایخوراکینقرهایرویشمیپاشیم. تکههایبرشبالاییکیکراسهگوشبرشمیزنیموبعدیکتکهرابرمیداریموکنارمیگذاریم.بهتکهآخرآننیازینیستلیکنبایدانارهاوخامهدیدهشود.بعدبهصورتاریبرویکیکبهشکلیکهمشاهدهمیکنیدقرارمیدهیم.بامربایپرتقالوبرگسبزومنجوقهایخوراکیتزیینمیکنیم. واژه های کلیدی: دستور پخت کیک | بیسکویت | پرتقال | خوراکی | یخچال | لیوان | تزیین | پرتقال | خوراکی ...

ادامه مطلب

تزیین زیبای سفره ،هندوانه ،آجیل و کدو شب یلدا عروس (عکس)

تزیین زیبای سفره ،هندوانه ،آجیل و کدو شب یلدا عروس (عکس)

تزیین وسایل شب یلدا جهت عروس ،تزیین آجیل و پشمک شب یلدا ،تزیین آجیل عید ،آموزش تزیین آجیل ،تزیین انار شب یلدا «یلدا شب اول زمستان و شب آخر تزیین وسایل شب یلدا جهت عروس ،تزیین آجیل و پشمک شب یلدا ،تزیین آجیل عید ،آموزش تزیین آجیل ،تزیین انار شب یلدا «یلدا شب اول زمستان و شب آخر پاییز است که اول جَدی و آخر قوس باشد و آن درازترین شب هاست در تمام سال و در آن شب و یا نزدیک به آن شب، آفتاب به برج جدی تحویل می کند و گویند آن شب به غا...

ادامه مطلب

آموزش تصویری جعبه ی رمانتیک

آموزش تصویری جعبه ی رمانتیک

وسایل شخصی | رمانتیک | تصویری | ساختن | تزیین | آموزش | هنر در خانه آموزش تصویری جعبه ی رمانتیک عبارات مهم : وسایل شخصی – رمانتیک آموزش تصویری و مرحله ای جعبه ی وسایل شخصی رمانتیک قلب دار آموزش تصویری جعبه ی رمانتیک آموزش ساخت جعبه ی رمانتیک وسایل شخصی | رمانتیک | تصویری | ساختن | تزیین | آموزش | هنر در خانه نحوه ساختن جعبه ی رمانتیک آموزش تصویری تزیین جعبه ی رمانتیک آموزش تصویری ج...

ادامه مطلب

تصویر تزیین+ طرز تهیه کیک به شکل هندوانه مخصوص شب یلدا

تصویر تزیین+ طرز تهیه کیک به شکل هندوانه مخصوص شب یلدا

کیک مدل هندوانه خاص شب یلدا جهت عروس تهیه یک کیک به شکل هندوانه ایده خوبی جهت پذیرایی از مهمانان شب یلداست. در این مطلب روش تهیه دو مدل کیک مدل هندوانه خاص شب یلدا جهت عروس تهیه یک کیک به شکل هندوانه ایده خوبی جهت پذیرایی از مهمانان شب یلداست. در این مطلب روش تهیه دو مدل کیک هندوانه ای شکل را براتون گردآوری کردیم که امیداوریم مورد استفاده و پسندتون قرار بگیره. یکی از نمادهای شب یلدا هندوانه هست. شما می تونید جهت شب یلدا کیک به شکل...

ادامه مطلب

تزیین و آموزش تصویری+ طرز تهیه کیک شیفون راحت و شکلاتی

تزیین و آموزش تصویری+ طرز تهیه کیک شیفون راحت و شکلاتی

کیک راحت ولی خیلی نرم که جهت روکش خامه شدن بسیار مناسب هست. منسجم تر از کیک اسفنجی هست. ابزارهای مورد نیاز:همزن برقی – قالب – فر مواد مورد کیک راحت ولی خیلی نرم که جهت روکش خامه شدن بسیار مناسب هست. منسجم تر از کیک اسفنجی است. ابزارهای مورد نیاز:همزن برقی – قالب – فر تزیین و آموزش تصویری+ طرز تهیه کیک شیفون راحت و شکلاتی مواد مورد نیاز کیک شیفون: آرد سفید: ۲ پیمانه عبارات مهم : سفیده تخم مرغ –...

ادامه مطلب