بایگانی برچسب ها: خوش بینی

راه هایی برای حذف خودگویی های منفی / واقع بینی

راه هایی برای حذف خودگویی های منفی / واقع بینی

راه هایی برای حذف خودگویی های منفی یک- تشخیص دهید چه موقع افکار منفی به سراغتان می آید . ۲- زمان وشرایطی که این افکار به سراغتان می آید یاداشت کنید . ۳- افکار منفی را از مثبت تشخیص دهید . ۴- احساس بعد از این افکار را شناسایی کنید . ۵- راه هایی را که می توانید این افکار را کنترل کنید شناسایی کنید . ۶- براساس این اطلاعات اداراک واستنباط خود را دوباره سازی کنید .تا مثبت تر وهدفمندتر شوید . ۷- به خود بگویید این تنها یک فکر است نه واقع...

ادامه مطلب