بایگانی برچسب ها: روابط عاشقانه

کیک عشق/ احساسات زنها نسبت به عشق / روابط عاشقانه

کیک عشق/  احساسات زنها نسبت به عشق / روابط عاشقانه

کیک عشق تمثیل کیک عشق بخوبی نشانگر ذهنیت و احساسات زنها نسبت به عشق می باشد: دو دایره را تصور کنید .اولی نشانگر دایره ی خوداگاهی یک مرد و دومی نشانگر خوداگاهی یک زن است. حال تصور کنید که برشی از هر دو دایره حذف شده باشد درست مثل یک برش کیک ،در حدود یک دهم کل دایره در دایره ی مختص به مرد ،برش حذف شده درصد خوداگاهی او از تمرکز و الویت او بر روی عشق و روابط صمیمی است. مابقی یا به عبارتی نه دهم باقی مانده تمرکز و الویت او برروی کار شغل علای...

ادامه مطلب