بایگانی برچسب ها: عوارض به دهان بردن اشیا توسط کودکان

عوارض خوردن اشیاء توسط کودکان

عوارض خوردن اشیاء توسط کودکان

عوارض خوردن اشیاء توسط کودکان اشیای قورت داده شده چه بلایی بر سر کودکودکان می آورد؟ هر روز در روند رشد نوزاد اتفاق تازه ای رخ می دهد. درواقع آنها هر روز مهارت جدیدی یاد می گیرند. یک روز می بینید در حال دست و پا زدن است، روز دیگر چهار دست و پا می رود و یک روز هم می بینید که در حال کشف دنیای اطراف است. اکتشاف محیط پیرامون یکی از اصلی ترین ویژگی های دنیای کودکانه است و او در این راه از هر وسیله ای استفاده می کند. گاهی او را درحالی می...

ادامه مطلب