بایگانی برچسب ها: مدال نقره سجاد نیک پرست

faceshot selfi

کسب مدال نقره پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط سجاد نیک پرست

کسب مدال نقره پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط سجاد نیک پرست

کسب مدال نقره پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط سجاد نیک پرست کسب مدال نقره پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط سجاد نیک پرست پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ 🏅 سجاد نیک پرست به مدال نقره پارالمپیک در پرتاب نیزه رسید     کسب مدال نقره پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط سجاد نیک پرست

ادامه مطلب