بایگانی برچسب ها: معنی اسفل السافلین

معنی اسفل السافلین، به زعم و تداعی

معنی اسفل السافلین، به زعم و تداعی

*** اسفل السافلین *** مفهوم: کنایه از هفتمین طبقه ٔدوزخ که زیر همه ٔ طبقات دوزخ است. مثال۱: *** به اسفل السافلین که اینطور شد *** مفهوم: به جهنم که اینطور شد. مثال ۲: *** به درک اسفل السافلین رفتن *** مفهوم: کنایه از مردن فردی منفور. از کانال کاریزم فارسی   *** به زعم *** معنی: به باور، به گمان، به تصور. مثال: *** دشمنانی که به زعم خود دوستدار اهل بیتند *** *** بزرگترین دستاورد انتخابات به زعم …ان ***   از کانال کاریزم فارسی ...

ادامه مطلب