بایگانی برچسب ها: میزان وابستگی به همسر

آیا شما و ھمسرتان به ھم وابسته ھستید؟/ وابستگی به همسر

آیا شما و ھمسرتان به ھم وابسته ھستید؟/ وابستگی به همسر

  آیا شما و ھمسرتان به ھم وابسته ھستید؟ آیا شما و ھمسرتان ھرکاری را با نظر و تأیید ھم انجام میدھید؟ آیا میتوانید برای اوقات فراغتتان بدون حضور ھمسرتان برنامه ریزی کنید؟ آیا میتوانید بدون احساس گناه کاری برای خودتان انجام بدھید یا چیزی برای خودتان بخرید؟ ترس از دست دادن،ترس تنھا ماندن، اعتماد به نفس پایین، ترس از تصمیم گیریھای مھم و ضروری، بسیار طبیعی ھستند. اما اگر بیش از اندازه به آنھا پرداخته شود مشکل ساز خواھند شد. وابستگی شد...

ادامه مطلب