بایگانی برچسب ها: ناتوانی در قطع روابط نادرست

ادامه دادن روابط غلط/ ناتوانی در قطع روابط نادرست

ادامه دادن روابط غلط/ ناتوانی در قطع روابط نادرست

  ميدونم بايد رابطه ام را كات كنم،اما نميتونم! اين جمله ايي است كه اين روزها زياد از زبان مراجعان جوانم ميشنوم… براي فرار از تنهايي به كجا ميگريزيم؟به آدمها؟به روابط ناكافي و آسيب زا؟حاضريم يك دنيا تحقير را تحمل كنيم اما لحظه ايي با درد تنهايي و دنياي بيرون از خودمان رو به رو نشويم؟ وجودِ ما آدما درست مثل يك قلعه است،قلعه ايي با هزارتا اتاق تو در تو،از همون اول زندگي دكتر زنان يك سيلي بهمون ميزنه تا هوشيارشيم،ما گريه ميك...

ادامه مطلب