بایگانی برچسب ها: هورمون رشد

رابطه جنسی سالم چطور باعث زیاد کردن طول عمر می شود؟

رابطه جنسی سالم چطور باعث زیاد کردن طول عمر می شود؟

 رابطه جنسی سالم یکی از بااهمیت ترین قسمت های یک زندگی شاد است که به استحکام رابطه و صمیمیت کمک زیادی می کند. به علاوه رابطه جنسی باعث زیاد کردن طول عمر می شود، ولی چطور؟ رابطه جنسی سالم یکی از بااهمیت ترین قسمت های یک زندگی شاد است که به استحکام رابطه و صمیمیت کمک زیادی می کند. به علاوه رابطه جنسی باعث زیاد کردن طول عمر می شود، ولی چطور؟ یکی دیگر از مزیت های رابطه جنسی: زیاد کردن طول عمر!! آیا واقعا برقراری رابطه جنسی...

ادامه مطلب

آیا می دانید یکی از عوارض دیر شام خوردن کم کردن هورمون رشد است!!

آیا می دانید یکی از عوارض دیر شام خوردن کم کردن هورمون رشد است!!

دیر شام خوردن عوارض زیادی در پی دارد که در این مقاله به یکی از عیب ترین این عوارض اشاره می کنیم. دیر شام خوردن عوارض زیادی در پی دارد که در این مقاله به یکی از عیب ترین این عوارض اشاره می کنیم. کاهش هورمون رشد یکی دیگر از عوارض دیر شام خوردن محمد انصاری پور ، متخصص طب ایرانی، در باره دیر شام خوردن می گوید: اگر ترشح انسولین به واسطه صرف دیرهنگام وعده غذایی شام نزدیک به وقت خواب شبانه باشد, باعث کم کردن ترشح هورمون رشد شده است و در در...

ادامه مطلب

عوارض مصرف نادرست هورمون رشد در کودکان

عوارض مصرف نادرست هورمون رشد در کودکان

همیشه هم مصرف هورمون رشد در کودکان بافایده نیست. هورمون رشد اگر درست مصرف نشود، عوارضی هم دارد. همیشه هم مصرف هورمون رشد در کودکان بافایده نیست. هورمون رشد اگر درست مصرف نشود، عوارضی هم دارد. عوارض مصرف غیرمنطقی هورمون رشد در کودکان دکتر مجید حاجی فرجی متخصص تغذیه و رژیم درمانی، درخصوص استفاده از هورمون رشد جهت کودکان اظهار داشت: امروزه شاهد هستیم که والدین جهت زیاد کردن رشد یا قد کودکان خود به دنبال استفاده از این داروها ه...

ادامه مطلب

شرح اوضاع کلی بدن در حالت خواب شبانه

شرح اوضاع کلی بدن در حالت خواب شبانه

هورمون رشد | بیداری | میتواند | عضلات | شبانه | بیدار | هورمون | محققان | فعالیت | بیداری شرحاوضاعکلیبدندرحالتخواب,شبانه  بدندرحالتخواب,شروعبهانجامفعالیتهایيمیکندمثلگوارشغذاورشد,بعضیازاعصاببدننیزبهطورکلیازکارمیافتند. روزهاییکهخیلیخستهاید,استرسهايزیادیراپشتسرگذاشتهایدومشغلههايزیادیداشتهاید,احتمالافقطدوستداریدزیرپتویتانبخزیدوبهخواب,یعمیقوطولانیفروبروید.هیچچیزیبهاندازهيیکخواب,بافایدهشبانه,انرژیبخشنیست. صبحکهازخواب,بیدارمیشوید,سرحالیدوحاضرایدتمامکارهاییراکهدیروزانجامارزشغیرممکنبهنظرمیرسیدانجامدهید.احتمالاًبهطورکلیبدانیدکههنگامیکهدرخواب,هستیدچهرخدادهایيدرطولشبدربدنتانرویمیدهد,ولیآیاواقعامیدانیدهنگامیکهدرخواب,عمیقهستید,درونبدنتانچهماجراهاییبرپاست؟ شرح اوضاع کلی بدن در حالت خواب شبانه وزنکممیکنید حتماًعادتداریدصبحخودتانراوزنکنید:یعنیزمانیکهبدنتانکمترینوزنرادارد.ولینبایدخیلیهیجانزدهشوید.کاهشوزنناشیازخواب,,بیشترشبهعلتآبهست.باهرنفسیکهدرخواب,میکشید,بخارآبدفعمیکنیدکهمیتواندباعثکمشدنوزنتانشود. هورمون رشد | بیداری | میتواند | عضلات | شبانه | بیدار | هورمون | محققان | فعالیت | بیداری وقتیکهدرخواب,هستید,دیاکسیدکربنزیادینیزازدستمیدهیدوجهتهمینحدود۵۰۰ گرمازوزنتانکممیشود.حتماًدلتانمیخواهدعددیکهترازودرصبحنشانمیدهد,اثباتبماندولیبدبختانه,وزنازدسترفته,درطولروزبرمیگردد. عضلاتتانازکارمیافتند حتیحینخواب,هايپرتکاپووپرازجنبوجوشیکهمیبینیدهمیکعلت...

ادامه مطلب

مصرف هورمون رشد بعد از این سن صحیح نیست!

مصرف هورمون رشد بعد از این سن صحیح نیست!

این روزها کم نیستند افرادی که جهت داشتن اندامی قشنگ و عضلانی ورزش می کنند و در این بین بعضی نیز جهت سرعت بخشی به زیاد کردن حجم این روزها کم نیستند افرادی که جهت داشتن اندامی قشنگ و عضلانی ورزش می کنند و در این بین بعضی نیز جهت سرعت بخشی به زیاد کردن حجم عضلات به مصرف مکمل ها و هورمون رشد روی می آورند چرا نباید هوررمون رشد مصرف کرد؟ در پاسخ به این پرسش که جهت داشتن اندام مناسب در ورزشکاران مصرف هورمون رشد، مهم است یا خیر؟ ...

ادامه مطلب

خوابیدن با آرایش جهت زن ها مطلقا ممنوع

خوابیدن با آرایش جهت زن ها مطلقا ممنوع

خوابیدن با آرایش | هورمون رشد | ترمیم پوست | هورمون ها | روزانه | خوابیدن | بازسازی | آرایش خوابیدن با آرایش جهت زن ها مطلقا ممنوع  خوابیدن زن ها  با آرایش روی صورت به خصوص در ناحیه چشم ها مطلقا توصیه نمی شود و جهت سلامتی بسیار مضر است. در این مطلب قصد داریم به بررسی این عنوان بپردازیم که خوابیدن در شرایطی که آرایش صورت خود را پاک نکرده اید تا چه میزان به پوست شما آسیب وارد خواهد کرد؟ خوابیدن با آرایش، مانعی جهت بازسازی و ت...

ادامه مطلب

خوراکی های کم کردن دهنده تستوسترون را بشناسید

خوراکی های کم کردن دهنده تستوسترون را بشناسید

تستوسترون یک هورمون مردانه مهم و یکی از هورمون هایی است که می تواند تحت تاثیر مواد غذایی مصرفی قرار گرفته و سطوح آن عوض کردن کند. میزان تستوسترون یک هورمون مردانه مهم و یکی از هورمون هایی است که می تواند تحت تاثیر مواد غذایی مصرفی قرار گرفته و سطوح آن عوض کردن کند. میزان ناکافی از هورمون تستوسترون ممکن است به ناباروری در مردان منجر شود لیکن فرآیند اسپرم سازی به این هورمون وابسته است خوراکی های کاهنده تستوسترون در مورد هورمون تست...

ادامه مطلب

هورمون رشد و عوارض مصرف ناصحیح آن/منع مصرف هورمون رشد بعد از ۱۸ سالگی

هورمون رشد و عوارض مصرف ناصحیح آن/منع مصرف هورمون رشد بعد از ۱۸ سالگی

هورمون رشد و عوارض مصرف ناصحیح آن/منع مصرف هورمون رشد بعد از ۱۸ سالگی هورمون رشد و عوارض مصرف ناصحیح آن/منع مصرف هورمون رشد بعد از ۱۸ سالگی  مصرف اضافه ی هورمون رشد، بی شک روی فعالیت سایر هورمون های بدن تاثیر سوء می گذارد، زیرا تحت چنین شرایطی به غده هیپوفیز پیام می رسد که ترشح هورمون رشد را متوقف کند هورمون رشد و عوارض مصرف ناصحیح آن این روزها کم نیستند افرادی که برای داشتن اندامی زیبا و عضلانی، ورزش می کنند و در این بین برخی نیز...

ادامه مطلب

هورمون رشد برای افزایش قد مفید است یا مضر؟

هورمون رشد برای افزایش قد مفید است یا مضر؟

هورمون رشد برای افزایش قد مفید است یا مضر؟ هورمون رشد برای افزایش قد مفید است یا مضر؟ افرادی که علت کوتاهی قدشان هورمونی نیست، مانند بلوغ زودرس یا مسائل ژنتیکی، با استفاده از هورمون رشد نه تنها به افزایش قد خود کمکی نمی‌کنند بل‌که ممکن است دچار عوارض ناخوشایندی همچون ابتلا به فشار خون بالا، دیابت و بدشکلی استخوان‌ها شوند. بعضی از پدر و مادرها می خواهند هرطور که هست، قد فرزندشان را افزایش دهند. برای همین هم به فکر هورمون رشد می افت...

ادامه مطلب