بایگانی برچسب ها: حجاب

Eli gasht

گفته های مهران غفوریان در رابطه با انتشار عکس طرح پیشنهادی برای جشن حافظ

گفته های مهران غفوریان در رابطه با انتشار عکس طرح پیشنهادی برای جشن حافظ

گفته های مهران غفوریان در رابطه با انتشار عکس طرح پیشنهادی برای جشن حافظمهران غفوریان گفت: حجاب هیچ فردی قابل تمسخر نیست و پوششی است که مسلمانان دارند. من تنها با انتشار آن عکس اعلام کردم این طرح پیشنهادی من برای لباس جشن حافظ سال آینده است.گفته های مهران غفوریان در رابطه با انتشار عکس طرح پیشنهادی برای جشن حافظگفته های مهران غفوریان در رابطه با انتشار عکس طرح پیشنهادی برای جشن حافظبه گزارش گ...

ادامه مطلب