بایگانی برچسب ها: قاچاق بنزین

Eli gasht

حذف کردن کارتهای هوشمند سبب افزایش مجدد قاچاق بنزین شده است

حذف کردن کارتهای هوشمند سبب افزایش مجدد قاچاق بنزین شده است

حذف کردن کارتهای هوشمند سبب افزایش مجدد قاچاق بنزین شده استجلوگیری از قاچاق سوخت یکی از نتایج اجرای طرح سامانه کارت هوشمند بوده که حذف آن زمینه را برای افزایش مجدد قاچاق فراهم می کند.حذف کردن کارتهای هوشمند سبب افزایش مجدد قاچاق بنزین شده استحذف کردن کارتهای هوشمند سبب افزایش مجدد قاچاق بنزین شده استبه گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون بودجه سال ۹۵ دولت را بار د...

ادامه مطلب