بایگانی برچسب ها: هزینه نقل و انتقالات

Eli gasht

در نظر نگرفتن مالیات و هزینه نقل و انتقالات باعث ثبات نرخ بنزین می باشد.

در نظر نگرفتن مالیات و هزینه نقل و انتقالات باعث ثبات نرخ بنزین می باشد.

در نظر نگرفتن مالیات و هزینه نقل و انتقالات باعث ثبات نرخ بنزین می باشد.برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دلیل اصلی ثبات نرخ بنزین در نظر نگرفتن مالیات و هزینه های نقل و انتقال حامل های انرژی است.در نظر نگرفتن مالیات و هزینه نقل و انتقالات باعث ثبات نرخ بنزین می باشد.در نظر نگرفتن مالیات و هزینه نقل و انتقالات باعث ثبات نرخ بنزین می باشد.به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی ...

ادامه مطلب