اتحادتان را در تمام زندگی حفظ کنید تا همیشه پایدار و سرافراز باشید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
A
خانه » بازی » دانلود Duke Nukem Forever – بازی دیوک نیوکم جهت همیشه

دانلود Duke Nukem Forever – بازی دیوک نیوکم جهت همیشه

گرافیک | مشاهده | دانلود | اندازی | گرافیک | انتشار | ۲k games | 2کی گیمز

دانلود Duke Nukem Forever - بازی دیوک نیوکم جهت همیشه

itemprop=”text”>class=”backlink”href=”http://p30download.com/fa/game/”>بازیDukeNukemForeverدرسبکاکشنکهبهوسیلهGearboxSoftwareطراحیوبهوسیله۲KGamesجهترایانههایشخصیانتشاریافتههست.بازییکیازپیشگامانبازیهایشوترواکشناستکهبعدازگذشتچندینسالبااصلاحهایفراواندرآنبهوسیله۲کیجهترایانههایشخصیانتشاریافتهاستتاخاطراتخوبگیمرهاراجهتآنهازندهکندوگیمرهایتازهرابااینبازیپرسابقهآشناکند.class=”backlink”href=”http://p30download.com/fa/graphic/”>گرافیکبازیبهسطحبازیهایتازهبسیارنزدیکشدهاستاستوگیمپلیآنشاهدتغییراتخوبیبودهاستودرکنارتغییراتتلاششدهاستهستهمهمگیمپلیبازیحفظشود.بهغیرازگیمپلیوگرافیک،شاهدبازآفرینیموسیقیبازیوبهینهشدنمراحلآننیزهستیمکهتجربهجدیدیراجهتگیمرهابهارمغانخواهدآورد./>

dir=”rtl”>ویژگیهایclass=”backlink”href=”http://p30download.com/fa/game/”>بازیDukeNukemForever:/>-class=”backlink”href=”http://p30download.com/fa/graphic/”>گرافیکارتقایافتهبازی/>-تغییراتدرگیمپلیباحفظهستهمهمآن/>-مراحلمتنوع/>

/>

class=”post-51708-screenshot”> class=”gallery”href=”http://img.p30download.com/game/screenshot/2017/07/1501022817_duke-nukem-forever-sc-1.jpg”title=”DukeNukemForeverScreenshot1″target=”_blank”> class=”gallery”href=”http://img.p30download.com/game/screenshot/2017/07/1501022823_duke-nukem-forever-sc-2.jpg”title=”DukeNukemForeverScreenshot2″target=”_blank”> class=”gallery”href=”http://img.p30download.com/game/screenshot/2017/07/1501022838_duke-nukem-forever-sc-3.jpg”title=”DukeNukemForeverScreenshot3″target=”_blank”> class=”gallery”href=”http://img.p30download.com/game/screenshot/2017/07/1501022845_duke-nukem-forever-sc-4.jpg”title=”DukeNukemForeverScreenshot4″target=”_blank”> class=”gallery”href=”http://img.p30download.com/game/screenshot/2017/07/1501022854_duke-nukem-forever-sc-5.jpg”title=”DukeNukemForeverScreenshot5″target=”_blank”>

class=”clearfix”>برچسبها:style=”text-decoration:none”target=”_blank”href=”http://p30download.com/tag/2kgames”rel=”tag”title=”2kgames”>2kgames,style=”text-decoration:none”target=”_blank”href=”http://p30download.com/tag/2کیگیمز”rel=”tag”title=”2کیگیمز”>۲کیگیمز,style=”text-decoration:none”target=”_blank”href=”http://p30download.com/tag/action”rel=”tag”title=”action”>action,style=”text-decoration:none”target=”_blank”href=”http://p30download.com/tag/dukenukemforever”rel=”tag”title=”dukenukemforever”>dukenukemforever,style=”text-decoration:none”target=”_blank”href=”http://p30download.com/tag/gearboxsoftware”rel=”tag”title=”gearboxsoftware”>gearboxsoftware,style=”text-decoration:none”target=”_blank”href=”http://p30download.com/tag/دیوکنیوکمجهتهمیشه”rel=”tag”title=”دیوکنیوکمجهتهمیشه”>دیوکنیوکمجهتهمیشه,style=”text-decoration:none”target=”_blank”href=”http://p30download.com/tag/گیرباکسسافتور”rel=”tag”title=”گیرباکسسافتور”>گیرباکسسافتور

class=”extra-51708-info”>

مشخصات

type=”text/javascript”>link=(‘feedback/version/’+‘popup.php’) document.write(‘class=”dboxcboxElement”target=”_blank”rel=”nofollow”href=”http://p30download.com/’+link+‘?report-id=73396&report-bid=9&report-title=دانلودDukeNukemForeverبازیدیوکنیوکمجهتهمیشه”>class=”report-old-version”>گزارشانتشارنسخهجدید‘)

شرکتسازنده: style=”font-size:1.4em;color:blue”>id=”downloadhj9″onclick=”red1(‘downloadhj9’,‘http://referless.com/?http://www.dukenukemforever.com/’,30);”>مشاهدهلینکدانلود


حجمفایل: ۵۲۲۰مگابایت

عبارات مهم : گرافیک – مشاهده
تاریخانتشار: ۰۲:۳۰۹۶/۵/۱۳
منبع:style=”font-size:1.4em;color:blue”>id=”downloadhj10″onclick=”red1(‘downloadhj10’,‘http://p30download.ir’,30);”>مشاهدهلینکدانلود

/> امتیاز:

style=”direction:ltr;”>class=”english-51708-info”> class=”excerpt”>

TheKingarriveswithanarsenalofover-the-topweapons,giantexplosionsandpureunadulteratedfun!

class=”expandable”>

AboutThisGame TheKingisBack! Cocked,loadedandreadyforaction,,Dukedeliversepicass-kicking,massiveweapons,giantexplosionsandpureunadulteratedfun! PutonyourshadesandstepintothebootsofDukeNukem.ThealienhordesareinvadingandonlyDukecansavetheworld.Pigcops,alienshrinkraysandenormousalienbossescan’tstopthisepicherofromaccomplishinghisgoal:tosavetheworld,savethebabesandtobeabad-asswhiledoingit. TheKingarriveswithanarsenalofover-the-topweapons,non-stopaction,,andunprecedentedlevelsofinteractivity.Withhoursandhoursofaction,,andarangeofbodaciousmultiplayermodes,restassuredknowingthefungoesonandon. Story DidtheAlienbastardsnotlearntheirlessonthefirsttime?Dukehasbeenonhiatusforsometimenow,kickingbackandfranchisinghimselfonthefamehegainedfromsavingEarthfromthefirstinvasion.TheAlienshavereturnedtoEarthyetagain,messingupDuke’ssweetroutineofdirtyleisurehabits. TheAlieninvadersarestealingEarth’swomen,especiallythehotones!AndtheydrankDuke’sbeer.This.Won’t.Stand.AsDukebattleshiswaythroughwavesofaliens,theoncebeautifulgamblinghavenandDukeNukemfranchisechainsarecrumblingbeforehiseyes.Timetobringthepain! Features BustaGut:Dukepullsnopunches.Duke’sconstantstreamofhilariousone-linersthroughoutthegamemakethisanoutloudgoodtime. WorldInteractivity:Spendasmuchtimeasyouwantshootinghoops,liftingweights,playingpinball,pool,airhockey,andslots. Scale&Variety:PackedwithexplosiveFPSaction,,outlandishsettings,driving,andpuzzlesolvinggamerswillnevertireoftheendlessFUN. MultiplayerLikeNoOther:Classicmodesarere-madewithaDuketwist.Shrink,squash,freezeandshatteryouropponents,orjustfragthemwitharocket.

دانلود Duke Nukem Forever – بازی دیوک نیوکم جهت همیشه

class=”expander”>Moreinfo(open/close)

class=”post-51708-help”>

راهنماینصب

dir=”rtl”>بعدازاتمامراهاندازیبازی،محتویاتپوشهCrackرادرمسیرراهاندازیبازیکپیکنید.

class=”system-requirements”>

سیستمموردنیاز

class=”text-ltr”>

OS:WindowsXP/Vista/7/>Processor:IntelCore2Duo@2.0Ghz/AMDAthlon64X2@2.0Ghz />Memory:1Gb />HardDiskSpace:10Gbfree />VideoMemory:256MB />VideoCard:nVidiaGeForce7600/ATIRadeonHD2600

همچنینشمامیتوانیدبامراجعهبهstyle=”font-size:1.4em;color:blue”>id=”downloadhj24″onclick=”red1(‘downloadhj24’,‘http://www.systemrequirementslab.com/cyri’,30);”>مشاهدهلینکدانلود

وجستجوینامبازی،ازسازگاریسختافزارکامیپوترخودجهتاجرایاینبازیاطلاعاتدقیقتریکسبکنید.

واژه های کلیدی: گرافیک | مشاهده | دانلود | اندازی | گرافیک | انتشار | ۲k games | 2کی گیمز

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو