آشپزی

پرداخت وجه درب منزل

shoparak shop

طرز تهیه خورش بامیه با لپه ،گوشت و مرغ (خوشمزه و مجلسی)

طرز تهیه خورش بامیه با لپه ،گوشت و مرغ (خوشمزه و مجلسی)

طرز تهیه خورش بامیه با لپه ،خورش بامیه جنوبی ، روش تهیه خورش بامیه با مرغ ،طرز تهیه خورش بامیه با گوشت چرخ کرده ،خورش بامیه بدون گوشت آموزش طرز تهیه خورش بامیه با لپه ،خورش بامیه جنوبی ، طرز تهیه خورش بامیه با مرغ ،طرز تهیه خورش بامیه با گوشت چرخ کرده ،خورش بامیه بدون گوشت آموزش و روش تهیه خورش بامیه مجلسی و خوشمزه با گوشت و مرغ و لپه مواد مورد نیاز خورشت بامیه بامیه ریز : نیم کیلو طرز تهیه خورش بامیه با لپه ،گوشت و مرغ (خوشمزه...

ادامه مطلب

طرز تهیه سیب زمینی سرخ کرده رستورانی ،پفکی و خوشمزه!

طرز تهیه سیب زمینی سرخ کرده رستورانی ،پفکی و خوشمزه!

سیب زمینی سرخ کرده مک دونالد ، سیب زمینی پفکی ، روش تهیه سیب زمینی سوخاری ، سیب زمینی سرخ کرده به انگلیسی French fries ، روش تهیه سیب سیب زمینی سرخ کرده مک دونالد ، سیب زمینی پفکی ، طرز تهیه سیب زمینی سوخاری ، سیب زمینی سرخ کرده به انگلیسی French fries ، نحوه تهیه سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد بهترین روش سیب زمینی سرخ کردن بهتره اول سیب زمینی ها رو درشت خرد کنیم. سپس به مدت یکی دو ساعت درون آب قرار بدیم. این کار باعث می شود ما...

ادامه مطلب

تصویر+ طرز تهیه فرنی با نشاسته ،آرد برنج و گندم ،نارگیلی ،کاکائویی و قالبی

تصویر+ طرز تهیه فرنی با نشاسته ،آرد برنج و گندم ،نارگیلی ،کاکائویی و قالبی

فرنی با نشاسته ، روش تهیه فرنی جهت نوزاد ، روش تهیه فرنی اصفهان ، روش تهیه فرنی با آرد گندم ، روش تهیه فرنی با آرد برنج و فرنی با نشاسته ، نحوه تهیه فرنی برای نوزاد ، نحوه تهیه فرنی اصفهان ، نحوه تهیه فرنی با آرد گندم ، نحوه تهیه فرنی با آرد برنج و نشاسته طرز تهیه و مواد مورد نیاز فرنی خوشمزه ایرانی ، مجلسی و مخصوص افطاری به علت در دسترس بودن مواد مورد نیاز و راحت بودن طرز تهیه فرنی یکی از عالی ترین و دوست داشتنی ترین دسرها به حساب ...

ادامه مطلب

غذای افطاری از راحت و خوشمزه تا مجلسی جهت مهمان

غذای افطاری از راحت و خوشمزه تا مجلسی جهت مهمان

غذای مناسب افطار ،غذاهای افطاری ،سفره افطاری مجلسی ،غذاهای افطاری ،افطاری چی بپزم ،افطاری چی درست کنم روش تهیه افطاری راحت و خوشمزه   حلوای شیر مواد لازم: آرد غذای مناسب افطار ،غذاهای افطاری ،سفره افطاری مجلسی ،غذاهای افطاری ،افطاری چی بپزم ،افطاری چی درست کنم طرز تهیه افطاری راحت و خوشمزه غذای افطاری از راحت و خوشمزه تا مجلسی جهت مهمان حلوای شیر مواد لازم: آرد برنج نصف پیمانه گلاب نصف پیمانه شیر ۱ لیتر شکر ...

ادامه مطلب

عکس+ تخم مرغ ابری ،روش تازه پخت تخم مرغ جهت چربی سوزی

عکس+ تخم مرغ ابری ،روش تازه پخت تخم مرغ جهت چربی سوزی

ابرهای پف‌کرده با مرکز زرد رنگ، غذایی تازه در سایت‌های اجتماعی جهت علاقمندان به صبحانه هست. خوره‌های غذا در حرکتی تازه در اینستاگرام، تخم مرغ نیمرو، املت و آب‌پز ابرهای پف کرده با مرکز زرد رنگ، غذایی تازه در سایت های اجتماعی جهت علاقمندان به صبحانه است. خوره های غذا در حرکتی تازه در اینستاگرام، تخم مرغ نیمرو، املت و آب پز را کنار می گذارند و به سراغ تخم مرغ ابری می روند. این تخم مرغ تازه با جدا کردن سفیده و زرده درست می شود و فقط ۱۶...

ادامه مطلب

عکس+ طرز تهیه چیز کیک انار ، مخصوص شب یلدا و ولنتاین

عکس+ طرز تهیه چیز کیک انار ، مخصوص شب یلدا و ولنتاین

چیز کیک انار دسری پاییزی با ظاهری قشنگ و خوشرنگه که جهت شب یلدا و همینطور مهمانی ولنتاین مناسبه. پایه چیز کیک می تونه بیسکویت یا کیک باشه . چیزکیکاناردسریپاییزیباظاهریقشنگوخوشرنگهکهجهتشبیلداوهمینطورمهمانیولنتاینمناسبه.پایهچیزکیکمیتونهبیسکویتیاکیکباشه. موادموردنیازجهتپایهچیزکیک آردیهپیمونه شیرنصفپیمونه روغنمایعیکچهارمپیمونه شکرنصفپیمونه تخممرغدوعددکوچیک بکینگپودریهقاشقمرباخوری وانیلکمی طرزتهیهپایهچیزکیکانار  شیر، شکر و روغنراکمیمی زنیمتاشکرحلبشه. بعدتخممرغهارودونهدونهوهردونهرودودقیقهباوانیل میزنیم. وقتیهردوتخممرغروزدیممایعتقریبا”بایدسفیدبشه,بعدموادخشکمشمولبرآردوبکینگپودرالکشدهاسترومیریزیمومخلوطمیکنیم,,(اگهکیکشکلاتیبخواییم,کهقهوهاییرنگباشه,یهقاشقآردروکممیکنیم,جاشکاکائومیریزیم.) درهمونقالبکمربندیکهقرارهچیزکیکدرستکنیم,,کیکرودرستمیکنیم,,بعدکیکمیرهتوفر,بیستدقیقهشدچککنید,بعدپختنوخنکشدنکیک,کیکروازقالبدرمیاریم,قالبروتمیزمیشوریموخشکمیکنیم,ومراحلچیزکیکروادامهمیدیمپایهچیزکیکانارمیتوتههمازبیسکویتباشههمازکیکاسفنجیوهرنوعکیکدیگهاییکهبلدیدواحساسمیکنیدپوکهوعالیه,حتیازپودرکیکهایآمادههممیتونیدجهتتهیهکیکاستفادهکنید. پایهبیسکویتی یهبستهبسکویتپتیبور یهبستهکره۵۰گرمی دوقاشقعسل کرهروگرممیکنیم,تاآبشه,بیسکویتنرموپودرشدهاستروباکرهوعسلمخلوطمیکنیم,,نیازنیستخیلیچنگبزنیدکفقالبکمربندیخوبپهنمیکنیم,,باتهیهلیوانفیکسشمیکنیدکفقالب,خانماییکهمسئلهدرآوردنچیزکیکبعدآمادهشدندارندکفقالبنایلونبندازن,یکمنایلوناضافیازاطرافقالببزنهبیرونتاموقعدرآوردنراحتباشه,هنگامیکهموادروخوبپهنکردن,بزارنیخچالنیمساعتبگذرهتابیسکویتوکرهفیکسشن, موادپنیریچیزکیک تواینفاصله,یهژلهآلوراروتویهلیوانسرخالیآبجوشحلکنند(اگهموادپنیرتویتوننمیخواییدسفیدباشههررنگژلهبگیریدپنیرتونمهمونرنگیمیشود)روبخارآببنماریکنندتاخوبحلشه. یهبستهپنیرماسکارپونه,یهپاکتخامهصبحونه,نوکقاشقچایخوریوانیلوسهچهارمپیمونهپودرقندروباهمبزنیدهنگامیکهخوبمخلوطشدنژلهحلشدهاستروکهازحرارتافتادوولرمبودبهمواداضافهمیکنیم,,خیلیداغباشهموادپنیریروحلمیکنه,خیلیهمسردباشهبریدهبریدهمیشودوبهموادانسجامنمیده,موادمخلوطشدهاستروتوقالبروبسکویتمیدیموروشوصافمیکنیم,میزاریمیخچال,یهسهچهارساعتبگذره ژلهرویچیزکیک  بعدیهژلهاناروطبقدستورروجعبهحلمیکنیم,,بعدکهآمادهوولرمشدروموادپنیریمیدیمودونههایاناروروشمیپاشیم,میزاریمیهروزتویخچالبمونه,بعدآرومکمربنددورقالبروبازمیکنیم,وچیزکیکروبهظرفدیگهانتقالمیدیم,اززیریهچاقوینوکتیزمیندازیمیهطرفچیزکیککهآزادشدازکفقالببایهکفگیرپهنآرومبلندمیکنیم,وکفدستمونومیبریمزیرچیزکیک,بلندمیکنیم,وتوظرفمیزاریم. آموزشودستورپختکیکانارمخصوصشبیلدا اگرمیخواهیددراینشبیکآشپزیمتفاوتارائهدهیدحتماًایندستوررابهدقتبخوانید. موادموردنیازجهتکیکاسفنجی:تخممرغ    ۶عددآرد    ۱۵۰گرمشکر    ۱۵۰گرموانیل    نصفقچبکینگپودر   یکقچموادموردنیازجهتخامهفرمگرفته:خامهشانتی    یکلیواناسانستوتفرنگی    چندقطرهرنگصورتیژلهای    دوقطره موادموردنیازجهتشهد:شکر    یکپیمانهآب    نصفپیمانهپوستپرتقال    دوتکه جهتتزیین:یکعددمربایپرتقالدرستهبرگنعنایاپرتقالمنجوقخوراکیاناردانهکردهسرخروشتهیهکیکانارمخصوصشبیلدا: ابتدازردهوسفیدههایتخممرغهاراجداکردهوسفیدههایرابادورهمزنبالامیزنیمتاپفکند.سپسشکرووانیلراکمکمرویسفیدهمیپاشیموهمزنهمکارمیکندتافرمبگیرد.زردههاراداخلسفیدهریختهومجددهممیزنیمتامخلوطشوند .اکنونهمزنراخاموشکردهوسپسمخلوطآردوبکینگپودرراکهقبلامخلوطوالککردهایمدر۲نوبترویموادمیریزیم.حالابالیسکموادرازیرورومیکنیم.کفقالب۳۰سانتیراکاغذروغنیمیاندازیمومایهراداخلآنریختهودرفرازپیشداغشدهاستمیگذاریمتامدتحدود۶۰دقیقهدرفر۱۷۰درجهمیپزیم. یکپیمانهشکرونصفپیمانهآبباکمیپوستپرتقالرامیجوشانیمتاغلیظومعطرشود.میتوایندازاسانسبهجایپوستپرتقالاستفادهکنید.کیککهخنکشددونصفکردهومیانآنراشهدمیریزیموبابرسمیمالیم. خامهراباهمزنبههمراهاسانسورنگخوراکیمیزنیم.پفکهکردکنارمیگذاریم.سپسوسطکیکراباخامهمیپوشانیم.انارهایسرخدانهشدهاستراهمراهبامنجوقهایخوراکینقرهایرویشمیپاشیم. تکههایبرشبالاییکیکراسهگوشبرشمیزنیموبعدیکتکهرابرمیداریموکنارمیگذاریم.بهتکهآخرآننیازینیستلیکنبایدانارهاوخامهدیدهشود.بعدبهصورتاریبرویکیکبهشکلیکهمشاهدهمیکنیدقرارمیدهیم.بامربایپرتقالوبرگسبزومنجوقهایخوراکیتزیینمیکنیم. واژه های کلیدی: دستور پخت کیک | بیسکویت | پرتقال | خوراکی | یخچال | لیوان | تزیین | پرتقال | خوراکی ...

ادامه مطلب

تزیین زیبای سفره ،هندوانه ،آجیل و کدو شب یلدا عروس (عکس)

تزیین زیبای سفره ،هندوانه ،آجیل و کدو شب یلدا عروس (عکس)

تزیین وسایل شب یلدا جهت عروس ،تزیین آجیل و پشمک شب یلدا ،تزیین آجیل عید ،آموزش تزیین آجیل ،تزیین انار شب یلدا «یلدا شب اول زمستان و شب آخر تزیین وسایل شب یلدا جهت عروس ،تزیین آجیل و پشمک شب یلدا ،تزیین آجیل عید ،آموزش تزیین آجیل ،تزیین انار شب یلدا «یلدا شب اول زمستان و شب آخر پاییز است که اول جَدی و آخر قوس باشد و آن درازترین شب هاست در تمام سال و در آن شب و یا نزدیک به آن شب، آفتاب به برج جدی تحویل می کند و گویند آن شب به غا...

ادامه مطلب

سس ورستر شایر+ طرز تهیه سالاد سزار ،سالاد خوشمزه ایتالیایی

سس ورستر شایر+ طرز تهیه سالاد سزار ،سالاد خوشمزه ایتالیایی

سالاد سزار، سالاد محبوبی است که نخستین بار به وسیله سرآشپز سزار کاردینی (cesare cardini) که یکی از مهاجران جنگ جهانی اول به ایالت کالیفرنیا و شهر سن‌دیه‌گو بود؛ سالاد سزار، سالاد محبوبی است که نخستین بار به وسیله سرآشپز سزار کاردینی (cesare cardini) که یکی از مهاجران جنگ جهانی اول به ایالت کالیفرنیا و شهر سن دیه گو بود؛ درست شد. سزار کاردینی بعد از چند سال کار در سن دیه گو، به تجوانای مکزیک مهاجرت و در همان جا رستوران خود ر...

ادامه مطلب

مواد لازم+ طرز تهیه باسلوق با شیره انگور و گردویی در منزل

مواد لازم+ طرز تهیه باسلوق با شیره انگور و گردویی در منزل

باسلوق، سوغات و شیرینی سنتی ساوه، تهیه شده است از مغز گردو و شیره انگور، حاصل دسترنج زنان روستایی این شهرستان هست. این شیرینی در کنار دیگر سوغات های باسلوق، سوغات و شیرینی سنتی ساوه، تهیه شده است از مغز گردو و شیره انگور، حاصل دسترنج زنان روستایی این شهرستان است. این شیرینی در کنار دیگر سوغات های شاخص ساوه همچون انار و طالبی تظاهر کرده و مورد علاقه گردشگران و مسافران به این شهرستان است. مواد لازم+ طرز تهیه باسلوق با شیره انگو...

ادامه مطلب

دسر پاناکوتای انار+ طرز تهیه انواع دسر تازه شب یلدا و چله

دسر پاناکوتای انار+ طرز تهیه انواع دسر تازه شب یلدا و چله

یلدا  یکی از خاطره انگیر ترین شبهای ایرانیان است و  بانوان ایرانی با ساختن دسر های مخصوص این شب به سفره های خود رنگ و بوی یلدایی می دهند  یلدا  یکی از خاطره انگیر ترین شبهای ایرانیان است و  بانوان ایرانی با ساختن دسر های مخصوص این شب به سفره های خود رنگ و بوی یلدایی می دهند  در این قسمت ساتین ما برای  شما بانوان ایرانی تعدادی از دسرهای شب یلدا را قرار داده ایم . باسلوق شب یلدا ﺍﺑﺘﺪﺍ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪﮔﻞ ﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﮔﻼﺏ ﻭ ﻧ...

ادامه مطلب