آشپزی

عکس+ تخم مرغ ابری ،روش تازه پخت تخم مرغ جهت چربی سوزی

عکس+ تخم مرغ ابری ،روش تازه پخت تخم مرغ جهت چربی سوزی

ابرهای پف‌کرده با مرکز زرد رنگ، غذایی تازه در سایت‌های اجتماعی جهت علاقمندان به صبحانه هست. خوره‌های غذا در حرکتی تازه در اینستاگرام، تخم مرغ نیمرو، املت و آب‌پز ابرهای پف کرده با مرکز زرد رنگ، غذایی تازه در سایت های اجتماعی جهت علاقمندان به صبحانه است. خوره های غذا در حرکتی تازه در اینستاگرام، تخم مرغ نیمرو، املت و آب پز را کنار می گذارند و به سراغ تخم مرغ ابری می روند. این تخم مرغ تازه با جدا کردن سفیده و زرده درست می شود و فقط ۱۶...

ادامه مطلب

عکس+ طرز تهیه چیز کیک انار ، مخصوص شب یلدا و ولنتاین

عکس+ طرز تهیه چیز کیک انار ، مخصوص شب یلدا و ولنتاین

چیز کیک انار دسری پاییزی با ظاهری قشنگ و خوشرنگه که جهت شب یلدا و همینطور مهمانی ولنتاین مناسبه. پایه چیز کیک می تونه بیسکویت یا کیک باشه . چیزکیکاناردسریپاییزیباظاهریقشنگوخوشرنگهکهجهتشبیلداوهمینطورمهمانیولنتاینمناسبه.پایهچیزکیکمیتونهبیسکویتیاکیکباشه. موادموردنیازجهتپایهچیزکیک آردیهپیمونه شیرنصفپیمونه روغنمایعیکچهارمپیمونه شکرنصفپیمونه تخممرغدوعددکوچیک بکینگپودریهقاشقمرباخوری وانیلکمی طرزتهیهپایهچیزکیکانار  شیر، شکر و روغنراکمیمی زنیمتاشکرحلبشه. بعدتخممرغهارودونهدونهوهردونهرودودقیقهباوانیل میزنیم. وقتیهردوتخممرغروزدیممایعتقریبا”بایدسفیدبشه,بعدموادخشکمشمولبرآردوبکینگپودرالکشدهاسترومیریزیمومخلوطمیکنیم,,(اگهکیکشکلاتیبخواییم,کهقهوهاییرنگباشه,یهقاشقآردروکممیکنیم,جاشکاکائومیریزیم.) درهمونقالبکمربندیکهقرارهچیزکیکدرستکنیم,,کیکرودرستمیکنیم,,بعدکیکمیرهتوفر,بیستدقیقهشدچککنید,بعدپختنوخنکشدنکیک,کیکروازقالبدرمیاریم,قالبروتمیزمیشوریموخشکمیکنیم,ومراحلچیزکیکروادامهمیدیمپایهچیزکیکانارمیتوتههمازبیسکویتباشههمازکیکاسفنجیوهرنوعکیکدیگهاییکهبلدیدواحساسمیکنیدپوکهوعالیه,حتیازپودرکیکهایآمادههممیتونیدجهتتهیهکیکاستفادهکنید. پایهبیسکویتی یهبستهبسکویتپتیبور یهبستهکره۵۰گرمی دوقاشقعسل کرهروگرممیکنیم,تاآبشه,بیسکویتنرموپودرشدهاستروباکرهوعسلمخلوطمیکنیم,,نیازنیستخیلیچنگبزنیدکفقالبکمربندیخوبپهنمیکنیم,,باتهیهلیوانفیکسشمیکنیدکفقالب,خانماییکهمسئلهدرآوردنچیزکیکبعدآمادهشدندارندکفقالبنایلونبندازن,یکمنایلوناضافیازاطرافقالببزنهبیرونتاموقعدرآوردنراحتباشه,هنگامیکهموادروخوبپهنکردن,بزارنیخچالنیمساعتبگذرهتابیسکویتوکرهفیکسشن, موادپنیریچیزکیک تواینفاصله,یهژلهآلوراروتویهلیوانسرخالیآبجوشحلکنند(اگهموادپنیرتویتوننمیخواییدسفیدباشههررنگژلهبگیریدپنیرتونمهمونرنگیمیشود)روبخارآببنماریکنندتاخوبحلشه. یهبستهپنیرماسکارپونه,یهپاکتخامهصبحونه,نوکقاشقچایخوریوانیلوسهچهارمپیمونهپودرقندروباهمبزنیدهنگامیکهخوبمخلوطشدنژلهحلشدهاستروکهازحرارتافتادوولرمبودبهمواداضافهمیکنیم,,خیلیداغباشهموادپنیریروحلمیکنه,خیلیهمسردباشهبریدهبریدهمیشودوبهموادانسجامنمیده,موادمخلوطشدهاستروتوقالبروبسکویتمیدیموروشوصافمیکنیم,میزاریمیخچال,یهسهچهارساعتبگذره ژلهرویچیزکیک  بعدیهژلهاناروطبقدستورروجعبهحلمیکنیم,,بعدکهآمادهوولرمشدروموادپنیریمیدیمودونههایاناروروشمیپاشیم,میزاریمیهروزتویخچالبمونه,بعدآرومکمربنددورقالبروبازمیکنیم,وچیزکیکروبهظرفدیگهانتقالمیدیم,اززیریهچاقوینوکتیزمیندازیمیهطرفچیزکیککهآزادشدازکفقالببایهکفگیرپهنآرومبلندمیکنیم,وکفدستمونومیبریمزیرچیزکیک,بلندمیکنیم,وتوظرفمیزاریم. آموزشودستورپختکیکانارمخصوصشبیلدا اگرمیخواهیددراینشبیکآشپزیمتفاوتارائهدهیدحتماًایندستوررابهدقتبخوانید. موادموردنیازجهتکیکاسفنجی:تخممرغ    ۶عددآرد    ۱۵۰گرمشکر    ۱۵۰گرموانیل    نصفقچبکینگپودر   یکقچموادموردنیازجهتخامهفرمگرفته:خامهشانتی    یکلیواناسانستوتفرنگی    چندقطرهرنگصورتیژلهای    دوقطره موادموردنیازجهتشهد:شکر    یکپیمانهآب    نصفپیمانهپوستپرتقال    دوتکه جهتتزیین:یکعددمربایپرتقالدرستهبرگنعنایاپرتقالمنجوقخوراکیاناردانهکردهسرخروشتهیهکیکانارمخصوصشبیلدا: ابتدازردهوسفیدههایتخممرغهاراجداکردهوسفیدههایرابادورهمزنبالامیزنیمتاپفکند.سپسشکرووانیلراکمکمرویسفیدهمیپاشیموهمزنهمکارمیکندتافرمبگیرد.زردههاراداخلسفیدهریختهومجددهممیزنیمتامخلوطشوند .اکنونهمزنراخاموشکردهوسپسمخلوطآردوبکینگپودرراکهقبلامخلوطوالککردهایمدر۲نوبترویموادمیریزیم.حالابالیسکموادرازیرورومیکنیم.کفقالب۳۰سانتیراکاغذروغنیمیاندازیمومایهراداخلآنریختهودرفرازپیشداغشدهاستمیگذاریمتامدتحدود۶۰دقیقهدرفر۱۷۰درجهمیپزیم. یکپیمانهشکرونصفپیمانهآبباکمیپوستپرتقالرامیجوشانیمتاغلیظومعطرشود.میتوایندازاسانسبهجایپوستپرتقالاستفادهکنید.کیککهخنکشددونصفکردهومیانآنراشهدمیریزیموبابرسمیمالیم. خامهراباهمزنبههمراهاسانسورنگخوراکیمیزنیم.پفکهکردکنارمیگذاریم.سپسوسطکیکراباخامهمیپوشانیم.انارهایسرخدانهشدهاستراهمراهبامنجوقهایخوراکینقرهایرویشمیپاشیم. تکههایبرشبالاییکیکراسهگوشبرشمیزنیموبعدیکتکهرابرمیداریموکنارمیگذاریم.بهتکهآخرآننیازینیستلیکنبایدانارهاوخامهدیدهشود.بعدبهصورتاریبرویکیکبهشکلیکهمشاهدهمیکنیدقرارمیدهیم.بامربایپرتقالوبرگسبزومنجوقهایخوراکیتزیینمیکنیم. واژه های کلیدی: دستور پخت کیک | بیسکویت | پرتقال | خوراکی | یخچال | لیوان | تزیین | پرتقال | خوراکی ...

ادامه مطلب

تزیین زیبای سفره ،هندوانه ،آجیل و کدو شب یلدا عروس (عکس)

تزیین زیبای سفره ،هندوانه ،آجیل و کدو شب یلدا عروس (عکس)

تزیین وسایل شب یلدا جهت عروس ،تزیین آجیل و پشمک شب یلدا ،تزیین آجیل عید ،آموزش تزیین آجیل ،تزیین انار شب یلدا «یلدا شب اول زمستان و شب آخر تزیین وسایل شب یلدا جهت عروس ،تزیین آجیل و پشمک شب یلدا ،تزیین آجیل عید ،آموزش تزیین آجیل ،تزیین انار شب یلدا «یلدا شب اول زمستان و شب آخر پاییز است که اول جَدی و آخر قوس باشد و آن درازترین شب هاست در تمام سال و در آن شب و یا نزدیک به آن شب، آفتاب به برج جدی تحویل می کند و گویند آن شب به غا...

ادامه مطلب

سس ورستر شایر+ طرز تهیه سالاد سزار ،سالاد خوشمزه ایتالیایی

سس ورستر شایر+ طرز تهیه سالاد سزار ،سالاد خوشمزه ایتالیایی

سالاد سزار، سالاد محبوبی است که نخستین بار به وسیله سرآشپز سزار کاردینی (cesare cardini) که یکی از مهاجران جنگ جهانی اول به ایالت کالیفرنیا و شهر سن‌دیه‌گو بود؛ سالاد سزار، سالاد محبوبی است که نخستین بار به وسیله سرآشپز سزار کاردینی (cesare cardini) که یکی از مهاجران جنگ جهانی اول به ایالت کالیفرنیا و شهر سن دیه گو بود؛ درست شد. سزار کاردینی بعد از چند سال کار در سن دیه گو، به تجوانای مکزیک مهاجرت و در همان جا رستوران خود ر...

ادامه مطلب

مواد لازم+ طرز تهیه باسلوق با شیره انگور و گردویی در منزل

مواد لازم+ طرز تهیه باسلوق با شیره انگور و گردویی در منزل

باسلوق، سوغات و شیرینی سنتی ساوه، تهیه شده است از مغز گردو و شیره انگور، حاصل دسترنج زنان روستایی این شهرستان هست. این شیرینی در کنار دیگر سوغات های باسلوق، سوغات و شیرینی سنتی ساوه، تهیه شده است از مغز گردو و شیره انگور، حاصل دسترنج زنان روستایی این شهرستان است. این شیرینی در کنار دیگر سوغات های شاخص ساوه همچون انار و طالبی تظاهر کرده و مورد علاقه گردشگران و مسافران به این شهرستان است. مواد لازم+ طرز تهیه باسلوق با شیره انگو...

ادامه مطلب

دسر پاناکوتای انار+ طرز تهیه انواع دسر تازه شب یلدا و چله

دسر پاناکوتای انار+ طرز تهیه انواع دسر تازه شب یلدا و چله

یلدا  یکی از خاطره انگیر ترین شبهای ایرانیان است و  بانوان ایرانی با ساختن دسر های مخصوص این شب به سفره های خود رنگ و بوی یلدایی می دهند  یلدا  یکی از خاطره انگیر ترین شبهای ایرانیان است و  بانوان ایرانی با ساختن دسر های مخصوص این شب به سفره های خود رنگ و بوی یلدایی می دهند  در این قسمت ساتین ما برای  شما بانوان ایرانی تعدادی از دسرهای شب یلدا را قرار داده ایم . باسلوق شب یلدا ﺍﺑﺘﺪﺍ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪﮔﻞ ﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﮔﻼﺏ ﻭ ﻧ...

ادامه مطلب

تصویر تزیین+ طرز تهیه کیک به شکل هندوانه مخصوص شب یلدا

تصویر تزیین+ طرز تهیه کیک به شکل هندوانه مخصوص شب یلدا

کیک مدل هندوانه خاص شب یلدا جهت عروس تهیه یک کیک به شکل هندوانه ایده خوبی جهت پذیرایی از مهمانان شب یلداست. در این مطلب روش تهیه دو مدل کیک مدل هندوانه خاص شب یلدا جهت عروس تهیه یک کیک به شکل هندوانه ایده خوبی جهت پذیرایی از مهمانان شب یلداست. در این مطلب روش تهیه دو مدل کیک هندوانه ای شکل را براتون گردآوری کردیم که امیداوریم مورد استفاده و پسندتون قرار بگیره. یکی از نمادهای شب یلدا هندوانه هست. شما می تونید جهت شب یلدا کیک به شکل...

ادامه مطلب

رولت هندوانه و مسقطی انار, طرز تهیه شیرینی مخصوص شب یلدا

رولت هندوانه و مسقطی انار, طرز تهیه شیرینی مخصوص شب یلدا

طرز تهیه رولت هندوانه جهت شب یلدا با این رولت هندوانه از عزیزان تان در شب یلدا پذیرایی کنید. ساختن این رولت هندوانه جهت شب یلدا شاید در نگاه اول کمی سخت به نظر برسد، ولی با دستور تهیه … طرز تهیه رولت هندوانه جهت شب یلدا با این رولت هندوانه از عزیزان تان در شب یلدا پذیرایی کنید. درست کردن این رولت هندوانه جهت شب یلدا شاید در نگاه اول کمی سخت به نظر برسد، ولی با دستور تهیه ای که در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد، میتوانید با ...

ادامه مطلب

تصویر+ طرز تهیه ساندویچ مرغ خوشمزه ،متفاوت و باکلاس!

تصویر+ طرز تهیه ساندویچ مرغ خوشمزه ،متفاوت و باکلاس!

ساندویچ مرغ از غذاهای فوری مرسوم است که خیلی از مواقع به کمکمان می آید و می توانیم آن را راحت و سریع درست کنیم. ولی شکل های مختلفی ساندویچ مرغ از غذاهای فوری مرسوم است که خیلی از مواقع به کمکمان می آید و می توانیم آن را راحت و سریع درست کنیم. ولی شکل های مختلفی از این ساندویچ وجود دارد که در این مطلب یک نوع متفاوت و تازه را به شما آموزش می دهیم. مواد مورد نیاز جهت ساندویچ مرغ: نان تورتیلا (آرد مخلوط) ۶ عدد مرغ (بریانی، رش...

ادامه مطلب

طرز تهیه پاستا پنه مرغ و قارچ با سس سفید ،پستو و آلفردو

طرز تهیه پاستا پنه مرغ و قارچ با سس سفید ،پستو و آلفردو

آموزش ساختن پاستا پنه با سس سفید ، روش تهیه پاستا ایتالیایی ، گوشت مرغ و قارچ ،پاستا با سس پستو روش تهیه پاستا پنه مرغ با سس آلفردو آموزش ساختن پاستا پنه با سس سفید ، نحوه تهیه پاستا ایتالیایی ، گوشت مرغ و قارچ ،پاستا با سس پستو طرز تهیه پاستا پنه مرغ با سس آلفردو (روش اول) مواد لازم یک بسته پاستای پنه یک عدد سینه ی مرغ متوسط یک سوم فنجان کره نصف بسته خامه یک لیوان شیر یک سوم فنجان پنیر پارمسان (رنده شده) قارچ خورد شده است به...

ادامه مطلب